تبلیغات
گوگل فارسی ::. - اسلام حقیقتا" مکتب انسانیت است
گوگل فارسی ::.
گوگل حقیقت گوی سیاسی-فرهنگی-اجتماعی
دوشنبه 19 خرداد 1393 :: نویسنده :

اسلام مکتب انسانیت حقیقی

آن مكتبی كه خودش را مكتب انسانیت میداند، حتما باید به یك سلسله سؤالها جواب بدهداگر به آن سؤالها جواب داد، آنوقت میتواند مكتب انسانیت به معنای واقعی باشدانسان دریچه و دروازه دنیای معنویت بوداصلا بشر از وجود خودش به دنیای معنویت پی بردمعنویت و انسانیت، دین و انسانیت دو امر تفكیك ناپذیرندیعنی یا باید دین وانسانیت هر دو را یك جا رهاكنیم یا اگر بخواهیم بهیكی بچسبیم، باید به دیگری هم بچسبیم، نمیتوانیم به دین بچسبیم و انسانیت را، قداست انسانیت را رها كنیمهمچنانكه نمیتوانیم به انسانیت بچسبیم و دین را رها كنیماین دو با یكدیگر توأمند، تفكیك ناپذیرند.

تناقض در مکاتب اصالت انسان:

تناقضی كه ما مدعی هستیم در مكتبهای اصالت بشری وجود دارد همین است.اساسش همین است كه انسانیت در گذشته سقوط كرد البته به غلط هم سقوط كرد، یعنی تغییر هیئت بطلمیوسی نباید سبب بشود كه ما در مقام شامخ انسان از نظر انیكه هدف مسیر خلقت است تردید بكنیم. زمین مركز جهان باشد یا نباشد، انسان هدف جهان استیعنی چه هدف جهان است؟ یعنی طبیعت در مسیر تكاملی خودش به این سو میرود، چه انسان را یك موجود خلق الساعه بدانیم و چه او را از نسل حیوانات دیگر بدانیماین امر تفاوتی نمیكند در اینكه ما او را دارای روح الهی بدانیم یا ندانیمگفت: «نفخت فیه من روحی» او كه نگفت انسان از نژاد خدا بوجود آمده استاگر درباره انسان مثلا میگفت، ماده انسان را، سرشت انسان را از جهان دیگر آوردند و آن خاكی كه از جهان دیگر آورده بودند كه او راموجودی شامخ و مقدس نمود. . . ای كسانی كه فلسفه شما فلسفهبشر دوستی است و موضوع ایمان شما بشریت است، ما میگوئیمآیا در انسان احساسی به نام احسان و نیكوكاری و خدمت وجود دارد یا نه؟ 
اگر بگوئیدبه هیچ معنی وجود ندارد، دعوت بشر به انجام آنها هم غلط است مثل اینكه یك سنگ یا حیوان را دعوت كنیم نه، چنین احساسی هستولی این كه هست، چیست؟ ممكن است كسی بگویداحساس خدمتگزاری نسبت به دیگران كه در ما هست، یك نوع جانشین سازی استیعنی چه؟ آن وقتی كه مثلا ما میبینیم یك. . . و حس انساندوستی به خیال خودمان در ما تقویت میشود كه برویم اینها را تعلیم كنیم، به اینها خدمت كنیم، برویم مظلومها را نجات بدهیممیگویند اگر خوب دقت كنیم میبینیم انسان خود را بجای آنها گذاشته، اول فكر میكند كه او را در طبقه خودش و خودش را در طبقه او بداند، بعد در نظر میگیرد كه الان این خودش است به جای اوبعد همان حس خود پرستی كه از خودش باید دفاع كند، اینجا به دفاع مظلوم بر میخیزند والا در انسان هیچ چیز كه اصالت داشته باشد برای اینكه از یك مظلوم دفاع بكند وجود نداردمكتب انسانیت باید جواب بدهداولا چنین حسی وجود دارد یا نه؟ آیا چنین شرافتی در انسان وجود دارد یا نه؟ ما میگوئیم وجود دارد: «فالهمها فجورها و تقویها» (شمس/8)به حكم همان كه انسان خلیفة الله، مظهر جود و كرم الهی است، مظهر احسان است.یعنی انسان در عین اینكه خود خواه است و وظیفه دارد برای حفظ بقاء و حیات خودش برای خودش فعالیت كند، ولی تمام هستیاش خودخواهی نیست، خیر خواهی هم هست، جهانسازی هم هست، دنیاسازی هم هست، بشریت هم هست، وجدان اخلاقی هم هستهمین چندی پیش كه من در شیراز بودم، مؤسسهای بنام مؤسسه خوشحالان را به من معرفی كردندافرادی فقط بواسطه حس درونی و ایمان شخصی خودشان یك مؤسسه تشكیل دادهاند و در آن عدهای از كرولالها را جمع كردهاندرفتم از یكی از كلاسهای آن بازدید كردم.واقعا برای ما كه افراد باصطلاح نازك نارنجی هستیم حتی یك ساعت سر آن كلاس رفتن و دیدن آنها طاقت فرساستآدم نگاه میكند به بچهها كه وقتی میخواهند یك كلمه به اشاره حرف بزنند دهانشان را كج میكنندآقائی را دیدم كه سید هم بود و اتفاقا اسمش امامزاده بودمیدیدم كه این آدم با چه دلسوزیای، با چه عشق و علاقهای (با اینكه همان جا اطلاع پیدا كردم كه حقوقی كه میگیرد شاید از حقوق یك آموزگار هم كمتر باشد، چون آن مؤسسه بودجهای نداردسر به سر بچههای كرولال مردم میگذارد تا نوشتن را به آنها یاد بدهد و ضمنا معنی حرف را با چه زحمتی به آنها بفهماندمثلا وقتی میخواستبگوید اینجا دهانش را جوری كج و راست میكرد كه وقتی آنها به دهان او نگاه میكنند، بفهمند كه او میگوید اینجا فورا روی تخته مینوشت اینجا و از این جور چیزهااین، چیست در بشر؟ این، چه حسی است در بشر؟ این، مظهر انسانیت و نمایشگر اصالت انسانیت استبطور كلی حس تحسین نسبت به نیكان و حس تنفر نسبت به بدان ولو اینكه در زمانهای گذشته بودهاند، چیست؟ وقتی كه نام یزید و شمر را پیش ما میبرند با آن جنایتهائی كه مرتكب شدهاند و از آن طرف نام شهیدان كربلا را برای ما ذكر میكنند با آن فداكاریهائی كه انجام دادهاند، در خودمان یك حس تنفر نسبت به دسته اول و یك حس اعجاب و احترام نسبت به دسته دوم پیدا میكنیماین چیست؟
آیا واقعا باز مساله طبقه است، ما فكر میكنیم، خودمان را در طبقه شهیدان كربلا میبینیم و دشمنانمان را در آن دسته دیگر، و این حس تنفر از یزید و شمر همان حس تنفری است كه از دشمن خودمان داریم، ولی آنرا متوجه آنها میكنیم و آن حس احترامی كه نسبت به شهیدان كربلا داریم، همان ترحمی است كه به خودمان داریم یعنی همان تمایلی است كه به خودمان داریم و به این صورت بیان میكنیم؟ اگر اینطور است، پس آن كسی هم كه او را دشمن خودت و ستمگر نسبت به خودت حساب میكنی با تو هیچ فرق نداردچون او هم(مطابق این طرز تفكرحق دارد كه مثلا از یزید و شمر تحسین بكند و به آنها احترام بگذارد و از شهیدان كربلا تنفر داشته باشد، زیرا او هم خودش را كنار هم طبقه خود میگذارد و به حكم همان حسی كه تو از دسته اول تنفر پیدا میكردی و نسبP style=اگر اینطور است، پس آنت به دسته دوم تحسین و اعجاب داشتی او بر عكس، نسبت به آنكه تو تنفر داری، تحسین دارد و نسبت به آنكه تو تحسین داری، تنفر دارداینطور نیستشما در اینجا از دریچه دیگری كه دریچه شخصی نیست، دریچه فرد نیست، بلكه دریچه انسانیت است و باجهان انسانیت و دریایانسانیت شما اتصال دارد، (به موضوع مینگرید). در این نگرش، دیگر من " و "تنفر نیست بلكه حقیقت در میان استدر آن پیوندی كه در آنجا داری، آن منكه نسبت به شهیدان كربلا تحسین میكند و نسبت به دشمنان آنها تنفر دارد،من شخصی نیست، یك من كلی و نوعی استمكتب انسانیت كه برای بشریت اصالت قائل است باید به این سئوال جواب بدهداینها چیست و از كجا پیدا میشود وهمچنین مسائل دیگری از قبیل عشق صادقانهای كه بشر به سپاسگزاری داردانسان میخواهد از كسی كه نیكی كرده سپاسگزاری كند.این خودش مسئلهای استوقتی كه اصالت ارزشهای انسان پیدا شد، آنوقت مسئله خود انسان به میان میآیدفقط اشاره میكنماین انسانی كه در او چنین اصالتهائی وجود دارد، آیا واقعا تار و پودش همان است كه ماتریالیسم میگوید، یك ماشین است؟ یك آپولوست؟ ماشین هر اندازه بزرگ باشد فقط عظیم استاگر ماشینی هزار برابر آپولو هم ساخته بشود، دربارهاشچه باید بگوئیم؟ باید بگوئیم عظیم، شگفت انگیز، فوق العادهاما آیا میتوانیم بگوئیم شریف؟ نهمیتوانیم بگوئیم مقدس؟ نهاگر یك میلیارد برابر آپولوی فعلی هم باشد و میلیاردها رشته و قطعات منظم داشته باشد، باز یك موجودیت عظیم، شگفت انگیز، حیرت آور و فوق العاده استهرگز ممكن نیست به این پایه برسد كه به آن بگوئیم شریف، مقدس، دارای حیثیت ذاتیاعلامیه حقوق بشر و همچنین فیلسوفان كمونیست، اینهائی كه طرفدار اصالت انسان به شكلهای مختلف هستند، چگونه میتوانند دم از حیثیت و تقدس بشر بزنند بدون اینكه در وجود بشر نفخت فیه من روحی را سراغ بدهندوقتی كه این اصالت ارزشها برایشان مشخص شد، اصالت خود انسان برایشان مشخص میشود.

منبعآزادی معنوی، صفحه -259تا 264 

مرتضی مقدم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:11 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about اسلام. Regards
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:13 ق.ظ
قطعا مانند وب سایت شما، اما شما باید املای خود را امتحان کنید
در چند پست از شما تعدادی از آنها ضعیف هستند
با مشکلات املا و من برای پیدا کردن آن بسیار مزاحم به حقیقت گفتن و سپس دوباره من مطمئنا می آیند
دوباره دوباره.
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:07 ب.ظ
This piece of writing gives clear idea for the new
viewers of blogging, that genuinely how to do running
a blog.
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:28 ب.ظ
Hi there I am so happy I found your website, I really
found you by error, while I was browsing on Aol for something else,
Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and
a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and
also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
much more, Please do keep up the superb b.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:11 ب.ظ
Hi to every single one, it's in fact a pleasant for me to pay
a visit this web site, it consists of useful Information.
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:08 ب.ظ
Hi mates, how is all, and what you want to say regarding this article, in my
view its truly awesome for me.
جمعه 16 تیر 1396 06:49 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this web site, for
the reason that i wish for enjoyment, as this this web site
conations really good funny stuff too.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:29 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا
واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:33 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه کار
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در
واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من با این حال
مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 08:38 ب.ظ
I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this article is really a fastidious piece of
writing, keep it up.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:29 ب.ظ
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same subjects you
discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 12:48 ق.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.

It was truly informative. Your website is useful.
Thanks for sharing!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:05 ب.ظ
Nice replies in return of this issue with real arguments and
telling everything on the topic of that.
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:53 ق.ظ
Nice blog right here! Also your website a lot
up very fast! What host are you the use of? Can I am getting
your affiliate hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:55 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts
and I will be waiting for your next write ups thanks once again.
شنبه 12 فروردین 1396 11:35 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I in finding It really
helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to provide
something again and aid others like you aided me.
شنبه 22 اسفند 1394 11:38 ب.ظ
سلام

درآمد ثابت ماهیانه داشته باشید

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان

100 درصد تضمینی


لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/poolsaz

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/poolsaz2

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر در تماس باشید :
toopfile.ir@gmail.com
شنبه 14 شهریور 1394 10:15 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
جمعه 2 مرداد 1394 11:17 ب.ظ
مطالب وبلاگت قشنگه !

سه شنبه 11 فروردین 1394 08:28 ب.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
جمعه 7 فروردین 1394 01:09 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
پنجشنبه 28 اسفند 1393 02:08 ب.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
عالی بود
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
سه شنبه 26 اسفند 1393 09:03 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
سه شنبه 14 بهمن 1393 07:15 ب.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

شنبه 4 مرداد 1393 01:26 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

دوشنبه 19 خرداد 1393 10:28 ب.ظ
سلام سایت ما به مناسبت افتتاحش کارت شارژ رایگان به کاربرهای خودش میده برای دریافت کارت شارژ کافیه توی مزایده رایگان سراتو شرکت کنی
دوشنبه 19 خرداد 1393 10:16 ب.ظ
سلام سایت ما به مناسبت افتتاحش کارت شارژ رایگان به کاربرهای خودش میده برای دریافت کارت شارژ کافیه توی مزایده رایگان سراتو شرکت کنی
دوشنبه 19 خرداد 1393 10:16 ب.ظ
سلام سایت ما به مناسبت افتتاحش کارت شارژ رایگان به کاربرهای خودش میده برای دریافت کارت شارژ کافیه توی مزایده رایگان سراتو شرکت کنی
دوشنبه 19 خرداد 1393 10:13 ب.ظ
سلام سایت ما به مناسبت افتتاحش کارت شارژ رایگان به کاربرهای خودش میده برای دریافت کارت شارژ کافیه توی مزایده رایگان سراتو شرکت کنی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :