تبلیغات
گوگل فارسی ::. - اسلام حقیقتا" مکتب انسانیت است
گوگل فارسی ::.
گوگل حقیقت گوی سیاسی-فرهنگی-اجتماعی
دوشنبه 19 خرداد 1393 :: نویسنده :

اسلام مکتب انسانیت حقیقی

آن مكتبی كه خودش را مكتب انسانیت میداند، حتما باید به یك سلسله سؤالها جواب بدهداگر به آن سؤالها جواب داد، آنوقت میتواند مكتب انسانیت به معنای واقعی باشدانسان دریچه و دروازه دنیای معنویت بوداصلا بشر از وجود خودش به دنیای معنویت پی بردمعنویت و انسانیت، دین و انسانیت دو امر تفكیك ناپذیرندیعنی یا باید دین وانسانیت هر دو را یك جا رهاكنیم یا اگر بخواهیم بهیكی بچسبیم، باید به دیگری هم بچسبیم، نمیتوانیم به دین بچسبیم و انسانیت را، قداست انسانیت را رها كنیمهمچنانكه نمیتوانیم به انسانیت بچسبیم و دین را رها كنیماین دو با یكدیگر توأمند، تفكیك ناپذیرند.

تناقض در مکاتب اصالت انسان:

تناقضی كه ما مدعی هستیم در مكتبهای اصالت بشری وجود دارد همین است.اساسش همین است كه انسانیت در گذشته سقوط كرد البته به غلط هم سقوط كرد، یعنی تغییر هیئت بطلمیوسی نباید سبب بشود كه ما در مقام شامخ انسان از نظر انیكه هدف مسیر خلقت است تردید بكنیم. زمین مركز جهان باشد یا نباشد، انسان هدف جهان استیعنی چه هدف جهان است؟ یعنی طبیعت در مسیر تكاملی خودش به این سو میرود، چه انسان را یك موجود خلق الساعه بدانیم و چه او را از نسل حیوانات دیگر بدانیماین امر تفاوتی نمیكند در اینكه ما او را دارای روح الهی بدانیم یا ندانیمگفت: «نفخت فیه من روحی» او كه نگفت انسان از نژاد خدا بوجود آمده استاگر درباره انسان مثلا میگفت، ماده انسان را، سرشت انسان را از جهان دیگر آوردند و آن خاكی كه از جهان دیگر آورده بودند كه او راموجودی شامخ و مقدس نمود. . . ای كسانی كه فلسفه شما فلسفهبشر دوستی است و موضوع ایمان شما بشریت است، ما میگوئیمآیا در انسان احساسی به نام احسان و نیكوكاری و خدمت وجود دارد یا نه؟ 
اگر بگوئیدبه هیچ معنی وجود ندارد، دعوت بشر به انجام آنها هم غلط است مثل اینكه یك سنگ یا حیوان را دعوت كنیم نه، چنین احساسی هستولی این كه هست، چیست؟ ممكن است كسی بگویداحساس خدمتگزاری نسبت به دیگران كه در ما هست، یك نوع جانشین سازی استیعنی چه؟ آن وقتی كه مثلا ما میبینیم یك. . . و حس انساندوستی به خیال خودمان در ما تقویت میشود كه برویم اینها را تعلیم كنیم، به اینها خدمت كنیم، برویم مظلومها را نجات بدهیممیگویند اگر خوب دقت كنیم میبینیم انسان خود را بجای آنها گذاشته، اول فكر میكند كه او را در طبقه خودش و خودش را در طبقه او بداند، بعد در نظر میگیرد كه الان این خودش است به جای اوبعد همان حس خود پرستی كه از خودش باید دفاع كند، اینجا به دفاع مظلوم بر میخیزند والا در انسان هیچ چیز كه اصالت داشته باشد برای اینكه از یك مظلوم دفاع بكند وجود نداردمكتب انسانیت باید جواب بدهداولا چنین حسی وجود دارد یا نه؟ آیا چنین شرافتی در انسان وجود دارد یا نه؟ ما میگوئیم وجود دارد: «فالهمها فجورها و تقویها» (شمس/8)به حكم همان كه انسان خلیفة الله، مظهر جود و كرم الهی است، مظهر احسان است.یعنی انسان در عین اینكه خود خواه است و وظیفه دارد برای حفظ بقاء و حیات خودش برای خودش فعالیت كند، ولی تمام هستیاش خودخواهی نیست، خیر خواهی هم هست، جهانسازی هم هست، دنیاسازی هم هست، بشریت هم هست، وجدان اخلاقی هم هستهمین چندی پیش كه من در شیراز بودم، مؤسسهای بنام مؤسسه خوشحالان را به من معرفی كردندافرادی فقط بواسطه حس درونی و ایمان شخصی خودشان یك مؤسسه تشكیل دادهاند و در آن عدهای از كرولالها را جمع كردهاندرفتم از یكی از كلاسهای آن بازدید كردم.واقعا برای ما كه افراد باصطلاح نازك نارنجی هستیم حتی یك ساعت سر آن كلاس رفتن و دیدن آنها طاقت فرساستآدم نگاه میكند به بچهها كه وقتی میخواهند یك كلمه به اشاره حرف بزنند دهانشان را كج میكنندآقائی را دیدم كه سید هم بود و اتفاقا اسمش امامزاده بودمیدیدم كه این آدم با چه دلسوزیای، با چه عشق و علاقهای (با اینكه همان جا اطلاع پیدا كردم كه حقوقی كه میگیرد شاید از حقوق یك آموزگار هم كمتر باشد، چون آن مؤسسه بودجهای نداردسر به سر بچههای كرولال مردم میگذارد تا نوشتن را به آنها یاد بدهد و ضمنا معنی حرف را با چه زحمتی به آنها بفهماندمثلا وقتی میخواستبگوید اینجا دهانش را جوری كج و راست میكرد كه وقتی آنها به دهان او نگاه میكنند، بفهمند كه او میگوید اینجا فورا روی تخته مینوشت اینجا و از این جور چیزهااین، چیست در بشر؟ این، چه حسی است در بشر؟ این، مظهر انسانیت و نمایشگر اصالت انسانیت استبطور كلی حس تحسین نسبت به نیكان و حس تنفر نسبت به بدان ولو اینكه در زمانهای گذشته بودهاند، چیست؟ وقتی كه نام یزید و شمر را پیش ما میبرند با آن جنایتهائی كه مرتكب شدهاند و از آن طرف نام شهیدان كربلا را برای ما ذكر میكنند با آن فداكاریهائی كه انجام دادهاند، در خودمان یك حس تنفر نسبت به دسته اول و یك حس اعجاب و احترام نسبت به دسته دوم پیدا میكنیماین چیست؟
آیا واقعا باز مساله طبقه است، ما فكر میكنیم، خودمان را در طبقه شهیدان كربلا میبینیم و دشمنانمان را در آن دسته دیگر، و این حس تنفر از یزید و شمر همان حس تنفری است كه از دشمن خودمان داریم، ولی آنرا متوجه آنها میكنیم و آن حس احترامی كه نسبت به شهیدان كربلا داریم، همان ترحمی است كه به خودمان داریم یعنی همان تمایلی است كه به خودمان داریم و به این صورت بیان میكنیم؟ اگر اینطور است، پس آن كسی هم كه او را دشمن خودت و ستمگر نسبت به خودت حساب میكنی با تو هیچ فرق نداردچون او هم(مطابق این طرز تفكرحق دارد كه مثلا از یزید و شمر تحسین بكند و به آنها احترام بگذارد و از شهیدان كربلا تنفر داشته باشد، زیرا او هم خودش را كنار هم طبقه خود میگذارد و به حكم همان حسی كه تو از دسته اول تنفر پیدا میكردی و نسبP style=اگر اینطور است، پس آنت به دسته دوم تحسین و اعجاب داشتی او بر عكس، نسبت به آنكه تو تنفر داری، تحسین دارد و نسبت به آنكه تو تحسین داری، تنفر دارداینطور نیستشما در اینجا از دریچه دیگری كه دریچه شخصی نیست، دریچه فرد نیست، بلكه دریچه انسانیت است و باجهان انسانیت و دریایانسانیت شما اتصال دارد، (به موضوع مینگرید). در این نگرش، دیگر من " و "تنفر نیست بلكه حقیقت در میان استدر آن پیوندی كه در آنجا داری، آن منكه نسبت به شهیدان كربلا تحسین میكند و نسبت به دشمنان آنها تنفر دارد،من شخصی نیست، یك من كلی و نوعی استمكتب انسانیت كه برای بشریت اصالت قائل است باید به این سئوال جواب بدهداینها چیست و از كجا پیدا میشود وهمچنین مسائل دیگری از قبیل عشق صادقانهای كه بشر به سپاسگزاری داردانسان میخواهد از كسی كه نیكی كرده سپاسگزاری كند.این خودش مسئلهای استوقتی كه اصالت ارزشهای انسان پیدا شد، آنوقت مسئله خود انسان به میان میآیدفقط اشاره میكنماین انسانی كه در او چنین اصالتهائی وجود دارد، آیا واقعا تار و پودش همان است كه ماتریالیسم میگوید، یك ماشین است؟ یك آپولوست؟ ماشین هر اندازه بزرگ باشد فقط عظیم استاگر ماشینی هزار برابر آپولو هم ساخته بشود، دربارهاشچه باید بگوئیم؟ باید بگوئیم عظیم، شگفت انگیز، فوق العادهاما آیا میتوانیم بگوئیم شریف؟ نهمیتوانیم بگوئیم مقدس؟ نهاگر یك میلیارد برابر آپولوی فعلی هم باشد و میلیاردها رشته و قطعات منظم داشته باشد، باز یك موجودیت عظیم، شگفت انگیز، حیرت آور و فوق العاده استهرگز ممكن نیست به این پایه برسد كه به آن بگوئیم شریف، مقدس، دارای حیثیت ذاتیاعلامیه حقوق بشر و همچنین فیلسوفان كمونیست، اینهائی كه طرفدار اصالت انسان به شكلهای مختلف هستند، چگونه میتوانند دم از حیثیت و تقدس بشر بزنند بدون اینكه در وجود بشر نفخت فیه من روحی را سراغ بدهندوقتی كه این اصالت ارزشها برایشان مشخص شد، اصالت خود انسان برایشان مشخص میشود.

منبعآزادی معنوی، صفحه -259تا 264 

مرتضی مقدم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:15 ق.ظ

You expressed this wonderfully.
cialis generico milano warnings for cialis buy cialis cheap 10 mg generic cialis get cheap cialis interactions for cialis walgreens price for cialis low dose cialis blood pressure chinese cialis 50 mg what is cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:53 ب.ظ

You actually expressed that well!
achat cialis en suisse cialis 20 mg cut in half estudios de cialis genricos cialis farmacias guadalajara acheter cialis meilleur pri generic cialis american pharmacy cialis cialis coupons printable cialis 05 generic cialis soft gels
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:45 ق.ظ

Many thanks! Loads of write ups.

buy viagra forum buy pharmacy online buy viagra over the counter rx viagra online where can i buy viagra without prescription generic viagra uk viagra online pharmacy uk online purchase of viagra buy discount viagra buying viagra online uk
جمعه 3 فروردین 1397 03:51 ب.ظ

You actually revealed this perfectly!
chinese cialis 50 mg the best site cialis tablets only best offers cialis use cialis generique 5 mg cialis lowest price overnight cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis wir preise generic cialis pro precios de cialis generico
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:36 ب.ظ

With thanks. A good amount of postings.

we like it cialis price cialis alternative generic cialis in vietnam cialis pills boards cialis dosage recommendations free generic cialis prices for cialis 50mg cialis sans ordonnance cialis farmacias guadalajara buy cialis online legal
جمعه 4 اسفند 1396 07:24 ق.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست، اما فقط لینک وبسایت شخصی را روی صفحه شما در جای مناسب قرار می دهد و شخص دیگری هم برای شما همین کار را انجام می دهد.
جمعه 24 آذر 1396 07:13 ب.ظ
تحویل بزرگ استدلال های برجسته تلاش شگفت انگیز را ادامه دهید
جمعه 17 آذر 1396 07:29 ب.ظ
You're so cool! I don't suppose I've read anything like that before.
So great to find somebody with a few unique thoughts on this topic.
Seriously.. many thanks for starting this up.
This web site is one thing that's needed on the web, someone with a bit of originality!
دوشنبه 13 آذر 1396 09:08 ب.ظ
This is the right webpage for everyone who wishes to find
out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually
will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a
subject that has been discussed for decades. Great stuff, just great!
سه شنبه 7 آذر 1396 07:19 ب.ظ
این موضوع دشوار است افرادی که به خوبی شناخته شده اند در این موضوع خاص، اما به نظر می رسد
مثل شما می دانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید! با تشکر
سه شنبه 30 آبان 1396 09:13 ب.ظ
سلام! سوال سریع که کاملا موضوعی است میدونی
چگونه سایت خود را دوستانه سازیم؟ وب سایت من در هنگام مرور ظاهر عجیب و غریب است
از آیفون من من در حال تلاش برای پیدا کردن یک تم یا افزونه است که ممکن است بتواند این مسئله را حل کند.
اگر هر پیشنهادی دارید، لطفا به اشتراک بگذارید. متشکرم!
شنبه 13 آبان 1396 05:25 ب.ظ
سلام این نوع از موضوع است اما من تعجب کردم اگر
وبلاگ ها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند و یا اگر شما باید به صورت دستی با HTML کد کنید.
من بلافاصله شروع به کار میکنم اما مهارتهای برنامه نویسی ندارم، بنابراین میخواهم مشاوره بگیرم
از کسی با تجربه هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:42 ق.ظ
راه شما برای توصیف همه چیز در این مقاله واقعا دلسوزانه است
قادر به زحمت آن را می دانیم، بسیار سپاسگزارم
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:33 ق.ظ
افسانه، چه وب سایت ای است! این وبلاگ ارزشمند است
داده ها به ما، نگه داشتن آن.
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:56 ب.ظ
سلام، من سایت خود را از طریق Google در همان زمان به عنوان پیدا کردم
جستجو برای یک موضوع قابل مقایسه، سایت شما در اینجا بالا، به نظر می رسد خوب است.
من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.

سلام، فقط از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدید و متوجه شدید که واقعا مفید است.
من میخواهم برزیل را تماشا کنم اگر این اتفاق بیفتد، قدردانی خواهم کرد
در آینده. احتمالا بسیاری از افراد دیگر از نوشتن شما سود خواهند برد.
به سلامتی!
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:15 ب.ظ
اطلاعات بسیار خوب خوشبختانه من وب سایت شما را کشف کردم
توسط شانس (stumbleupon). من برای بعضی موارد بعنوان مورد علاقه ذخیره کردم
سه شنبه 9 آبان 1396 09:25 ب.ظ
Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding
know-how so I wanted to get guidance from someone with
experience. Any help would be greatly appreciated!
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:11 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about اسلام. Regards
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:13 ب.ظ
قطعا مانند وب سایت شما، اما شما باید املای خود را امتحان کنید
در چند پست از شما تعدادی از آنها ضعیف هستند
با مشکلات املا و من برای پیدا کردن آن بسیار مزاحم به حقیقت گفتن و سپس دوباره من مطمئنا می آیند
دوباره دوباره.
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
This piece of writing gives clear idea for the new
viewers of blogging, that genuinely how to do running
a blog.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:28 ب.ظ
Hi there I am so happy I found your website, I really
found you by error, while I was browsing on Aol for something else,
Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and
a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and
also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
much more, Please do keep up the superb b.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:11 ب.ظ
Hi to every single one, it's in fact a pleasant for me to pay
a visit this web site, it consists of useful Information.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:08 ب.ظ
Hi mates, how is all, and what you want to say regarding this article, in my
view its truly awesome for me.
جمعه 16 تیر 1396 07:49 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this web site, for
the reason that i wish for enjoyment, as this this web site
conations really good funny stuff too.
یکشنبه 4 تیر 1396 08:29 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا
واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:33 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه کار
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در
واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من با این حال
مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:38 ب.ظ
I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this article is really a fastidious piece of
writing, keep it up.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:29 ب.ظ
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same subjects you
discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:48 ق.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.

It was truly informative. Your website is useful.
Thanks for sharing!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:05 ب.ظ
Nice replies in return of this issue with real arguments and
telling everything on the topic of that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :